1 2

Проект "Подобряване на социалния климат в предприятието"

 euesfПроектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013
Инвестира във вашето бъдеще!

 

Договор № ESF 2115-09-12002

Проект: 
“Подобряване на социалния климат в предприятието чрез повишаване на квалификацията, гарантиране на устойчива заетост на работещите и осигуряване на трапезария с кухненски бокс” с

 Бенефициент: 
„Строителна компания Загора” ЕАД

 „Строителна компания Загора” ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.