1 2

Договор за кредит по инициатива Jessica

tabela 100X70SM

Договор № 39/10.07.2015г. за изпълнението на проект По-добра и безопасна среда на труд в СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД съфинансиран от Фонд условия на труд.

Проект "Подобряване на социалния климат в предприятието"

 euesfПроектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013
Инвестира във вашето бъдеще!

 

Договор № ESF 2115-09-12002

Проект: 
“Подобряване на социалния климат в предприятието чрез повишаване на квалификацията, гарантиране на устойчива заетост на работещите и осигуряване на трапезария с кухненски бокс” с

 Бенефициент: 
„Строителна компания Загора” ЕАД

 „Строителна компания Загора” ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

JESSICA

Общо 3.9 млн. лева дългосрочен инвестиционен кредит по инициативата JESSICA на Европейската комисия получи "Холдинг Загора".

Прочети още: JESSICA