1 2

 

progress

hmk

zmobil

natalia

city

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ние,  СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД, непрекъснато се стремим към изграждането и поддържането на вътрешно организационни механизми за контрол, които да предотвратят и препятстват нередности от всякакво естество и в частност нарушаването на националното законодателство, на европейски или международни правни актове при осъществяване дейността си. 

В дух на откритост и лоялност, ние сме установили ефективни Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващите действия по тях, за да създадем достъпни възможности за сигнализиране при нередности и да гарантираме

 • че всеки сигнал за нарушение, свързано с нашата дейност в обхвата на приложението на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) ще бъде обективно и внимателно проверен, както и
 • че подаващите сигнали лица ще бъдат справедливо защитени съобразно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Създаденият от  СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД вътрешен канал за приемане на сигнали за нарушения и предложения за тяхното предотвратяване, предоставя възможност да подадете своя сигнал или предложение

относно свързани с дейността на СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД:

 • нарушения на българското законодателство или на посочените в ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на  обществените поръчки;  финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;  безопасността и съответствието на продуктите;  безопасността на транспорта;  опазването на околната среда;  радиационната защита и ядрената безопасност;  безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;  общественото здраве;  защитата на потребителите;  защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи; 
 • нарушения на българското законодателство в областта на:  правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;  трудовото законодателство;  законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

по един или повече от следните начини:

 • писмен сигнал  по образец -  използвайте  Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, който да депозирате лично или по пощата на адрес: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, за СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД Върху плика отбележете, че съдържа „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.
 • сигнал чрез електронна поща по образец - Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, който да  изпратите на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и. 
 • Устен сигнал -  на телефонен номер:  0888856800    можете да подадете своя сигнал на  отговорния служител от Вътрешен контрол и одит или да уговорите при възможност лична среща с него. Устният сигнал се документира чрез попълване на Формуляр от служителя,  който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала си можете да приложите документи и други източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, както и да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъдат надлежно защитени и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до информацията единствено до служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Важно е да знаете, че ще бъдете обект на специална защита по  ЗЗЛПСПОИН   при сигнализиране за нарушение по реда на този закон и областите на приложението му, предвидени в неговия чл. 3, ако нарушението ви е станало известно в качеството на работник, служител, или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;  лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;  доброволец или стажант;  съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие; лице, което работи за физическо или юридическо лице, наши подизпълнители или доставчици;  кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;  работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване, и при условие че е имало основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването му.

Специалната защита по  ЗЗЛПСПОИН и мерките за осигуряването й, предвидени в нашите правила,  предпазват сигнализиращите лица от ответни и  дискриминиращи ги действия, от действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия.

Важно е да знаете също, че:

 • Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.
 • По анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство, дори да са били регистрирани.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Ще Ви предоставим обратна информация за предприетите по сигнала Ви действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД

м. август 2023