1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

Oбучение на работното място на заетите лица

Стартира предвиденото в проекта обучение на работното място на заетите лица от обучените обучители.

На 11.12.2012 г. се проведоха първите планирaни часове  на обучение на тема „Поддръжка и работа на автоматичен бетонов център с рециклатор”.

Провеждането на обучение на работното място предвижда оптимизиране на работния процес за подобряване на продукта и услугата.
Получаването на качествено обучение на работното място създава стимули за прилагане на новите умения на практика и мотивира персонала към учене през целия активен живот. Като резултат от това ще се повиши производителността на труда и ще се подобрят съществуващите методи на производство.
Предвиденото обучение ще задълбочи познанията и уменията на сърудниците, заети с работата и поддържането на инсталацията за изготвяне на бетонни смеси и ще повиши ефективността на производствения процес. След приключването на обучението, обучените лица ще подобрят и разширят своите познания и умения както за ежедневното производство и поддръжка, така и за резултатното използване на рециклатора към бетоновия център с цел недопускане на замърсяването на околната среда.
С настоящия проект успешно преминалите през курса на обучение ще бъдат мотивирани да продължат да разширяват и повишават квалификацията си.