1 2
  • sk1.jpg
  • sk2.jpg
  • sk3.jpg

Обучение на работното място - втора част

Провеждане на втора част от предвиденото в проекта обучение на тема „Поддръжка и работа на автоматичен бетонов център с рециклатор”.

Обучението стартира на 17.09.2013г.
То предполага оптимизиране на работния процес за подобряване на продукта и услугата. Предвиденото обучение за втората група участници ще задълбочи познанията и уменията на сърудниците, заети с работата и поддържането на инсталацията за изготвяне на бетонни смеси и ще повиши ефективността на производствения процес.
Обучението ще завърши на 21.01.2014 г. с връчване на сертификати за успешно положилите теста.
След приключването на обучението, обучените лица ще подобрят и разширят своите познания и умения за ежедневното производство, поддръжка и за използване на рециклатора към бетоновия център с цел недопускане на замърсяването на околната среда.